پیشنهادات خود را بفرستید 

شما می‌توانید با قسمت‌های مختلف رادیواینترنتی ایران‌صدا از طریق آدرس‌های اینترنتی زیر ارتباط برقرار کنید.

پست الکترونیکی گروه اندیشه و معارف  :   Iranseda (at) irib.ir 
پست الکترونیکی گروه فرهنگ و هنر      :     Iranseda (at) irib.ir
پست الکترونیکی گروه ورزش                :     Iranseda (at) irib.ir
پست الکترونیکی گروه دانش                 :     Iranseda (at) irib.ir
پست الکترونیکی گروه اجتماعی            :   Iranseda (at) irib.ir
پست الکترونیکی روابط عمومی             :            Iranseda (at) irib.ir
پست الکترونیکی مدیريت شبکه            :         Iranseda (at) irib.ir
پست الکترونیکی مدیريت فنی              :       Iranseda (at) irib.ir
پست الکترونیکی پشتیبانی وب            :         Iranseda (at) irib.ir