no related item

شنونده: 1
دریافت: 7
بازدید: 871

دی|95

09

20:0

اقتصاد ، کشاورزي ، توسعه

تعاونی های کشاورزی

ایران صدا: یکی از مهمترین و بزرگترین انگیزه های بشری برای همکاری با یکدیگر وجود نیاز و منافع مشترک بوده است، وجود این دو عامل( نیاز و منافع مشترک ) هدف مشترکی را بوجود آورده است که در بخش کشاورزی می تواند برطرف کننده مشکلات کشاورزان باشد.

تعاون می تواند مردم را در برابر سختی ها در صحنه نگه دارد و اراده ی آنان را در اموری که مربوط به خود آنان است، عینیت بخشد. تعاون و همکاری متقابل زمینه های یگانگی و وحدت و یکپارچگی هر چه بیشتر را فراهم می کند .
یکی از راهبردهای کشورهای مختلف، اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته، برای افزایش کمی و کیفی تولیدات و تامین غذایی بیشتر، و نیز دستیابی به پایداری محیط زیست، فائق آمدن بر مشکلاتی نظیر کوچک بودن واحدهای تولید کشاورزی، پراکندگی قطعات زراعی، تخریب محیط زیست و ناپایداری تولید، تعاونی کردن نظام تولید کشاورزی در عرصه های مختلف می باشد.
بنابراین توجه به تعاونی های کشاورزی، به عنوان یکی از مظاهر فرهنگ همکاری مشارکت و مساعدت در رفع نیازهای مشترک کشاورزان و رفع مشکلات و معضلات بخش کشاورزی جامعه و رفع موانع توسعه پایدار در جامعه ضروری به نظر می رسد. یافته ها نشان می دهد که تعاونی های موجود در کشور به دلایلی نظیر کمپود اعتبارات، بنیه مالی ضعیف و سرمایه ناکافی عدم و ناآگاهی کشاورزان، نبود پرسنل کافی و متخصص، کیفیت پایین ماشین آلات و اطلاع رسانی ضعیف در رسیدن به اهداف مورد نظر تا کنون روند چندان موفقیت آمیزی نداشته اند.
در بخش تحلیلی برنامه، نقش تعاونی ها در عرضه و فروش محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد.
گزارشی از ایلام و بررسی کشاورزی این استان و گفتگوی برنامه در مورد تعاونی های کشاورزی ار بخش های دیگر برنامه است.
در بخش اخر برنامه آقای بزرگی به توریسم روستایی می پردازند و نقش این صنعت در توسعه روستاها اشاره می کنند.

تهیه کننده اینترنتی: آتي جان افشان

دبیر سرویس: محدمهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو اقتصاد

تهیه کننده برنامه اصلی : مهرگان سواد کوهي,

گوینده : حميدرضا رضايي,

کلید واژه : تاريخچه تعاوني ها, توريسم کشاورزي, تعاوني هاي کشاورزي,

 

 
مدت:

23':59"

 

23':59" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon