no related item

شنونده: 7
دریافت: 41
بازدید: 927

اسفند|95

08

15:0

بادرام نويسان بزرگ جهان

ژان آنوی - قسمت سوم

ایران صدا : من از لویی ژوه بیزارم اما باید اعتراف کنم که بازی استادانه ژوه باعث میشه که از نواقص اجرا چشم بپوشم . این سخنان آنوی در باره همکاری او با ژوه در اجرای کا رهای ژان ژیرو است .

کارشناس/مهمان: دکتر قطب الدين صادقي,  

نمایشهای ناراحت کننده ژان آنوی از سال 1948 آغاز می شود. در این نمایش ها مسائلی چون پول ،شهوت ،وسوسه در شخصیت های نمایش به تصویر میکشد اما همه این موارد را به گو نه ایی نشان می دهد که ما را به خنده وا می دارد .آردل در این اثر آنوی اشخاص کاریکاتور مانند را به ما نشان می دهد . والس گاو بازان این اثر در سال 1952 نوشته شده است . گیج این نمایش در سال 1959 نوشته شده است . بیتوس بیچاره نیز در این مجموعه جای دارد . این نمایش در ایران نیز به روی صحنه رفته است. زمانی که بیتوس بیچاره منتشر شد عده ای آن را شاهکار و عد ه ایی بر ضد آن بودند این اثردر ابتدا با بی تو جهی روبروشد اما به زودی جای خود را یافت داستان بیتوس بی چاره فردی است که بعد از پایان جنگ همچنان در جستجوی افرادی است که در زمان جنگ بر ضد نیروی مقاومت عمل می کردند دوستان بیتوس که از دست سختگیری های او کلافه شده اند بیتوس بیچاره بیانگر وضعیتی است که جامعه فرانسه سالهاست در گیر آن هستند .فرانسویان در موضع سیاسی و اجتماعی همواره بر سر دو راهی است .دانتون و روبس پیرو را ،به دانتون می گفتند بت فاسد او بهترین خوراک هارا می خورد و در بهترین خانه ها زندگی میکرد و روبس پیرو معروف بود به فساد ناپذیر او وقتی از دنیا رفت اما تند روی های او بنیان بر افکن بود . جامعه فرانسه در پی آشتی این دو مظهر انقلاب بودند اما این امر هرگز میسر نشد و بیتوس بیچاره نقدی است به هر دوی این شخصیت ها . اثر های اجتماعی جدا نیستند از نقد اجتماعی ،یک اثر انتقادی در واقع کاری که می کنند بیشتر از نقد کارشان تصییح است و به همین خاطر آثار انتقادی هم در جهت حفظ ارزش های متعالی جامعه است و هم در نشان دادن کژی های جامعه پیشگام هستند . درون مایه آثار ژانوی بر چند موضوع متمرکز است نخست فقر ، در نمایش وحشی این مسئله به بهترین شکل نشان داده شده است از دیگر درون مایه های نمایش های آنوی، پول است که عنصری است که در مقابل آن انسا ن ها خودشان را پیدا می کنند و از طرفی از آن فرار می کنند .گذشته نیز در آثار آنوی حضوری قدرتمند دارد . اگر کسی بار گذشته را به دوش بکشد اعمال انسانی او را تحت الشعاع خود قرار می دهد . گذشته جایی است که زندگی آدمی را به هر طرف می کشاند . در آثار آنوی به نابه سامانی سرنوشت بشر پرداخته می شود . در برخی از آثار آنوی نیز به زندگی انسا نها یی پرداخته می شود که خود عامل بدبختی و نابودی خود می شوند . دنیای آنوی دنیای تنهایی انسان است .

در این برنامه علاوه بر نقد آثار ژان آنوی به عصر طلایی تئاتر فرانسه نیز پرداخته خو اهد شد . و بخش سوم نمایش آنتیگونه را نیز خواهیم شنید .این برنامه بیش از این در رادیو گفتگو پخش شده است .

تهیه کننده اینترنتی: زهره سطوت

دبیر سرویس: علي جعفري فوتمي

سرویس فرهنگ و هنر

منبع : راديو گفتگو

تهیه کننده برنامه اصلی : شهريار کرمي,

گوینده : شمسي صادقي,

نویسنده : جواد پيشگر,

کلید واژه : والس گاو بازان, ژندارک, نمايش هاي ناراحت کننده, بيتوس بيچاره,

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

40':15"

 

40':15" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon