no related item

شنونده: 4
دریافت: 11
بازدید: 686

اسفند|95

22

11:0

آسمان هنر

تأملاتی در باب نسبت حکمت و فلسفه هنر

ایران‌صدا: «حکمت هنر » ترکیبی نسبتاً پر­کاربرد، متداول و در عین حال مبهم است که با وجود مطالعات صورت گرفته پیرامون آن، هنوز معنای روشنی از آن در دست نیست.

کارشناس/مهمان: دکتر بلخاري, دکتر سيد محمد بهشتي,  

به دلیل وجود این ابهام در معنا، گاه «حکمت هنر اسلامی»، به رغم تمایز با «فلسفه هنر اسلامی»، معادل پنداشته می­شود. از آنجا که به­کارگیری این دو ترکیب به جای یکدیگر، می­تواند منشأ خطا­های فراوانی در پژوهش­های حوزه هنر اسلامی باشد، روشن نمودن معنای دو ترکیب یاد شده و بیان نسبتشان با هم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله که به روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای صورت گرفته؛ تلاش شده با تحلیل و بررسی معنای حکمت به عنوان مبهم­ترین جزء ترکیب یاد شده و بیان نسبت آن با فلسفه، نسبت دو ترکیب «حکمت هنر اسلامی» و «فلسفه هنر اسلامی» تا حدی روشن گردد. بنا به مطالعات صورت گرفته در مسیر تدوین این مقاله، حکمت، مفهومی گسترده‌تر و عمیق‌تر از فلسفه دارد و به لحاظ منشا و قطعیت نیز نسبت به فلسفه، افضل است. به نظر می‌رسد «فلسفه هنر اسلامی» علیرغم شباهت، از جهات مختلفی با «حکمت هنر اسلامی» متفاوت است و به لحاظ مبدا و منبع پیدایش و مرجع شناخت هنر اسلامی، نمی‏تواند با «حکمت هنر اسلامی» هم‌عرضی کند.
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران با گسترش و تعمیق مباحث نظری هنر كوشیده است تا با ترغیب صاحب‌نظران عرصة هنر و به‌ویژه اندیشمندان حوزة فلسفه از یك سو و تشویق علاقه‌مندان، هنرجویان و دانش‌پژوهان از سوی دیگر، بستری برای آشنایی جامعه فرهنگی با این مباحث فراهم كند. به این منظور فرهنگستان هنر طی سال‌های 1382 و 1383 از جمعی از استادان این حوزه دعوت كرد تا درس‌گفتارهایی را دربارة زیبایی‌شناسی فلسفی و فلسفة هنر برگزار كنند. این درس‌گفتارها با هدف معرفی فشرده و اجمالی مباحث زیبایی‌شناسی و فلسفة هنر و زمینه‌سازی برای جلب توجه، مطالعة بیشتر و راهیابی به كارهای پژوهشی، اندك زمانی پیش از تأسیس دورة دكترای فلسفة هنر در دانشگاه علامه طباطبایی و با همكاری فرهنگستان هنر، برگزار شد. مجموعة حاضر حاصل این درس‌گفتارهاست كه اینك با تكمله‌هایی به‌ویژه درمورد معرفی منابع این مطالعة بیشتر تقدیم می‌گردد. بدون شك مجموعة حاضر خالی از كاستی‌ها نیست. همفكری صاحبان‌نظر و اهل هنر و پیشنهادها و نقدهای ارزشمندشان می‌تواند در راهیابی‌های آینده مددكار ما باشد. گروه فلسفه و حكمت فهرست مطالب سخن ناشر پیشگفتار فصل اول تمهیدی بر بوطیقای ارسطو اصطلاحات بوطیقا فصل دوم گستره و موضوع هنر از دیدگاه ارسطو مفهوم هنر از دیدگاه ارسطو هدف هنر از نظر ارسطو حقیقت هنری از دیدگاه ارسطو هنرهای نمایشی از دیدگاه ارسطو معیارهای نقد هنر از دیدگاه ارسطو زیبایی از دیدگاه ارسطو معیارهای زیبایی از نظر ارسطو ارتباط زیبایی و ادراك كرانمندی از منظر ارسطو ویژگی و گسترة زیبایی فصل سوم می‌مسیس از نظر ارسطو می‌مسیس از نظر ارسطو فصل چهارم تراژدی در اندیشه ارسطو سعادت چیست؟ مراتب فضیلت در اندیشه ارسطو عدالت چیست؟ كاتارسیس و معنای آن واژگونی و تعرف ترس و شفقت تراژیك فصل پنجم تحلیل تراژدی و فرایند تاریخ آن كاركرد نظام قهری تراژدی تعارض میان لغزش تراژیك و ویژگی‌های اجتماعی همارتیا در تقابل با نظام كامل اجتماعی تقابل مارتیا با هامارتیا هامارتیای منفی در تقابل با نظام كامل اجتماعی هامارتیای منفی در تقابل با هنجار منفی اجتماعی تعارض میان هنجارهای زمان‌پریش فردی در تقابل با هنجارهای نوین اجتماعی فصل ششم نتیجه‌گیری:‌ تفاوت‌های زندگی تراژیك و اندیشه ابراهیمی منابع و مأخذ
گفتنی است این برنامه پیش از این شبکه رادیوئی فرهنگ پخش شده است.

تهیه کننده اینترنتی: مريم حسيني

دبیر سرویس: علي جعفري فوتمي

سرویس فرهنگ و هنر

منبع : راديو فرهنگ

تهیه کننده برنامه اصلی : شهناز دهکردي,

گوینده : فاطمه رکني,

کلید واژه : اخلاق, حکمت, فلسفه, هنر,

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

22':57"

 

22':57" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon