شنونده: 27
دریافت: 38
بازدید: 4896

اسفند|90

15

9:19

رشد اقتصاد روستایی؛ رشد اقتصاد ملی بشنوید

ایران صدا: اقتصاد روستایی از جمله عوامل مهمی است که می تواند در رشد و توسعه اقتصاد یک کشور از جمله ایران موثر باشد، اهمیت این امر تاحدی است که به عقیده دکتر فروزنده کارشناس مسایل اقتصادی باید شرایطی فراهم کرد تا مردم ما از شهرها به سمت روستاها مبادرت به مهاجرت معکوس کنند.

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند تلاش جدی و همه جانبه است. تا زمانی که تمامی اقشار جامعه در مسیر پیشرفت متناسب با جایگاه خود قرار نگیرند، بهبود شاخص های کمی در اغلب موارد تنها موجب توزیع نامناسب و ناعادلانه امکانات و درآمدها و ایجاد دوگانگی اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

یکی از برجسته ترین تقسیم بندی جوامع از نظر ویژگی و کیفیت زندگی، تقسیم آنها به دو منطقه شهری و روستایی است که تفاوت در شاخص های اقتصادی و اجتماعی آنها کاملاً مشهود است. عده ای از صاحب نظران توسعه، جمعیت روستایی را گروه مولدی می دانند که به دلیل مشکلات روستاها و جاذبه های شهری، به شهرها مهاجرت نموده و از عنصر تولیدکننده و همگام با توسعه، به عنصر مصرف کننده و در تقابل با توسعه تبدیل می شوند.

از این رو، باید تلاش کرد تا آثار اقداماتی که منجر به ایجاد دوگانگی در بخش های اقتصادی یعنی صنعت در برابر کشاورزی، شهر در برابر روستا و... می شود، از بین رفته یا به حداقل کاهش یابد. بررسی انگیزه های مهاجرت نشان می دهد که دستیابی به خواسته های مادی از طریق کسب درآمد بیشتر مهم ترین عامل است. با فرض درستی این یافته ها، افزایش درآمد روستائیان در گام نخست، به بهبود اوضاع زندگی روستاییان منجر گردیده و می تواند موجب کاهش و توقف مهاجرت روستائیان به شهرها شده و در نگاه خوش بینانه، برگشت جمعیت به مناطق روستایی را نیز به دنبال داشته باشد.

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه عمران و توسعه روستایی صورت گرفته و دیدگاههای اساسی از سوی صاحب نظران توسعه روستایی در شرایط زمانی و مکانی مختلف در دنیا ارائه شده است. بکارگیری برخی از آنها در مواردی نیز موجب شکوفایی اقتصاد روستاها و بهبود اوضاع زندگی مردم گردید.

سردبیر: عليرضا مبيني

تهیه کننده اینترنتی: مازيار دشتبان

دانش و فناوری

 

منبع :اختصاصي ايران صدا

 
  • 6':50"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

6':50"

 

ایمیل شما:

email icon