صدای نمایش و داستان

 

هم اکنون بشنوید:
سفر
سپس می شنوید:
رحیم | 30 دقیقه بعد
فردایی بهتر | 79 دقیقه بعد
| 90 دقیقه بعد


برنامه های امروز
مدت: 24 

ساعت

 

ایران صدا: نمایش از عالی ترین و والاترین هنرهاست. رادیو همراه همیشگی این هنراز این توان برخوردار بوده که صداها و کلامهای این هنر مندان را ثبت وضبط نماید حال میتوانیم همه این صداهای ماندگار که قصه های روزگارشان را در رادیوبازی کردند دگر باربشنویم ولذتی دوباره ببریم.

بشنوید..

 

ایمیل شما:

email icon