صدای تاریخ و فرهنگ

 

هم اکنون بشنوید:
نقش نقش‌ها در خیال مردمان
سپس می شنوید:
یادنامه رادیو | 57 دقیقه بعد
تاریخ نگاری موسیقی دوره قاجار- محمد حسن خان اعتمادالسلطنه | 131 دقیقه بعد
| 142 دقیقه بعد


برنامه های امروز
مدت: 24 

ساعت

 

درس های عبرت آموز تاریخ، نیاز انکار ناپذیر عموم ملت هاست به ویژه ملت هایی که در دوران دویست ساله تاریخ معاصر، شلاق بی رحم استعمار و استثمار و استبداد را چشیده و برای رهایی از سلطه پنهان و آشکار بیگانگان ناگزیر از مبارزات طولانی بوده اند و ملت بزرگ ایران ، یکی از چنین ملت هاست.

بشنوید...

 

ایمیل شما:

email icon