صدای تاریخ و فرهنگ

 

هم اکنون بشنوید:
موسیقی محلی و آیینی در فرهنگ ایرانی
سپس می شنوید:
نوروز در چهارسوی گیتی (3) | 84 دقیقه بعد
دامداری در فرهنگ مردم | 116 دقیقه بعد
نقد و نظر( نوروز در شعر کلاسیک ایران زمین) | 118 دقیقه بعد
اندر چند و چون تولید فیلم های کوتاه | 140 دقیقه بعد
موسیقی ایرانی در دوره‌های هخامنشی، ساسانی و اسلامی | 190 دقیقه بعد
تله‌تئاترقسمت اول | 205 دقیقه بعد


برنامه های امروز
مدت: 24 

ساعت

 

درس های عبرت آموز تاریخ، نیاز انکار ناپذیر عموم ملت هاست به ویژه ملت هایی که در دوران دویست ساله تاریخ معاصر، شلاق بی رحم استعمار و استثمار و استبداد را چشیده و برای رهایی از سلطه پنهان و آشکار بیگانگان ناگزیر از مبارزات طولانی بوده اند و ملت بزرگ ایران ، یکی از چنین ملت هاست.

بشنوید...

 

ایمیل شما:

email icon