صدای تاریخ و فرهنگ

 

هم اکنون بشنوید:
یادنامه رادیو
سپس می شنوید:
مسئله ی تئاتر و فنآوری | 81 دقیقه بعد
نشانه شناسی و ارتباط زبانی | 143 دقیقه بعد
آنونس کانال تاریخ و فرهنگ | 157 دقیقه بعد
نگاره های نگارگری | 157 دقیقه بعد
به نام دیگران، به کام ایران! (ثبت جهانی میراث معنوی ایران توسط کشورهای دیگر) | 215 دقیقه بعد
معرفی کتاب اتاق روشن رولان بارت | 266 دقیقه بعد


برنامه های امروز
مدت: 24 

ساعت

 

درس های عبرت آموز تاریخ، نیاز انکار ناپذیر عموم ملت هاست به ویژه ملت هایی که در دوران دویست ساله تاریخ معاصر، شلاق بی رحم استعمار و استثمار و استبداد را چشیده و برای رهایی از سلطه پنهان و آشکار بیگانگان ناگزیر از مبارزات طولانی بوده اند و ملت بزرگ ایران ، یکی از چنین ملت هاست.

بشنوید...

 

ایمیل شما:

email icon